Normatīvo aktu projekti

1. Būvniecības likuma projekts

2. LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

3. LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves"

4. Būvdarbu iepirkuma paraugnolikums

5. Atkritumu apsaimniekošanas likums

6. Pievienotās vērtības nodokļa likums

7. MK noteikumi "Dabasgāzes aprites kārtība un kārtība, kādā aprēķina akcīzes nodokli un kādā ar akcīzes nodokli neapliek dabasgāzi"

8. MK Noteikumi Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode"

9. Būvniecības likums ( Būvniecības koordinācijas centra piedāvātā redakcija)

10. Būvniecības likumu salīdzināšanas tabula

11. MK 181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā"
- MK181 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā (Grozījumi)
- MK181 Grozījumu pamatojums
- MK181 spēkā esošie

12. Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" ("reversā"PVN piemērošanas kārtība būvniecības pakalpojumiem")

13. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 305/2011( kas nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus)

14. MK Noteikumu "Būvkomersantu reģistrācijas projekts" projekts
- Izmaiņu iesnieguma forma
- Ikgadējā iesnieguma forma
- Iesnieguma forma būvkomersantu reģistrā
- Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
- Būkomersantu reģistrācijas noteikumu projekta novērtējums

15. "Teritorijas attistības plānošanas likuma" Saeimas 2.lasījuma redakcija.

16. MK Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

17. Enerģētikas stratēģija 2030 (projekts).

18. Nozaru ekspertu padomes Nolikums.

19. Derīgo izrakteņu ieguves kārtība (projekts)

20. Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu projekts

21. Par pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākša

22. Būvniecības likuma projekts Saeimas 3.lasījumam;
- Saeimā iesniegtā likuma redakcija;
- BRA priekšlikumi  likuma precizēšanai

23. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (VSS-249) - BRA priekšlikumi.

24. Par likumdošanas aktu „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei” (VSS-976).- BRA priekšlikumi.

25. Par Vadlīnijām asociācijām un to biedriem par Konkurences likuma 11.pantā minētā aizlieguma ievērošanu.- BRA priekšlikumi.

26. Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem“.- BRA priekšlikumi.

27. Par kravu pārvadājumiem ar pārsniegtu noteikto transportlīdzekļa pieļaujamo faktisko masu.

28. Par Ministru kabineta noteikumu projektiem "Grozījumi MK 2009.gada 10.marta noteikumos "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" un "Grozījumi MK 2010.gada 16.marta noteikumos "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību.

29. Par aicinājumu Saeimas frakcijām pieņemt lēmumus, kas vienkāršotu situāciju elektroenerģijas tirgū un palielinātu rūpniecības konkurētspēju reģionā.

 30. ATBILDĪGO MINISTRU KABINETA LOCEKĻU UN BŪVNIECĪBAS NOZARES PĀRSTĀVJU SADARBĪBAS MEMORANDS

31. PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2016.–2018. GADAM ATBILDĪGO MINISTRU KABINETA LOCEKĻU UN BŪVNIECĪBAS NOZARES PĀRSTĀVJU SADARBĪBAS MEMORANDA IZPILDEI

32. Par Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” (VSS-458; 27.04.2017.) redakciju un saistīto MK noteikumu grozījumu projektiem

33. Atklātā vēstule Saeimam

34. Latvijas Būvniecības padomes vēstule valdībai

35. Vēstule VARAM par Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”.

36. Vēstule SPRK Par rūpniecības nozares izmaksām a/s Sadales tīkls

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Marija
Marika
Marina