Statūti

"Būvmateriālu ražotāju asociācija" statūti

« Atpakaļ

 
Rīgā, 2010. gada 19.februārī

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1.Biedrības nosaukums ir “Būvmateriālu ražotāju asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).

1.2.Biedrības darbības termiņš ir neierobežots.


2.Biedrības mērķis un darbība.
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. biedru interešu pārstāvība valsts pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām personām, organizācijām un to apvienībām kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, abpusējas sadarbības veicināšana un stiprināšana;
2.1.2. Latvijas normatīvo aktu attīstības veicināšana, tādējādi pilnveidojot būvmateriālu ražošanas regulējumu un veicinot valsts atbalstu Latvijas būvmateriālu ražotājiem;
2.1.3. būvmateriālu ražošanas noteikšanas par vienu no valsts prioritārajām nozarēm veicināšana (piemēram, valsts atbalsts importa un eksporta garantijām);
2.1.4. būvmateriālu tirgus izpēte, ieteikumu izstrāde, nozari skarošas informācijas izplatīšana ( t.sk. reklāmas un citu iespieddarbu izdošana);
2.1.6.būvmateriālu ražotāju uzņēmējdarbības pieredzes, rezultātu apkopošana un publicēšana, tādējādi uzlabojot būvmateriālu ražošanas kvalitāti un vispārējo situāciju būvmateriālu tirgū;
2.1.7.sadarbības ar ārvalstu vēstniecībām stiprināšana, nolūkā veicināt vēstniecību atbalstu Latvijas būvmateriālu ražotājiem, informācijas apmaiņas starp vēstniecībām un Latvijas būvmateriālu ražotājiem uzlabošana, kā arī vēstniecību sniegtās palīdzības izmantošana, tajā skaitā izmantojot vēstniecības kā pārstāvjus, kontaktējoties un sadarbojoties ar ārvalstu komersantiem, kā rezultātā uzlabotos Latvijas eksporta rādītāji;
2.1.8. ētikas kodeksa izstrādāšana, tādējādi uzlabojot būvmateriālu ražošanas nozarē strādājošo komersantu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
2.1.9. būvmateriālu kvalitātes standartu un kvalitāti apliecinošu zīmju ieviešana;
2.1.10. savstarpējās sadarbības attīstīšana un koordinēšana starp biedrības dalībniekiem (iepakojuma, energoresursu, pakalpojumi u.c.), tādējādi veicinot veselīgu konkurenci;
2.1.11. klientu debitoru datu bāzes izveidošana un uzturēšana;
2.1.12.izglītības sistēmas atbalstīšana, uzlabojot vispārējo izglītības kvalitāti.

2.2. Biedrība ir juridiska persona. Biedrībai ir tiesības savā vārdā iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

2.3. Biedrībai noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesības veikt jebkuras darbības, kas nav pretrunā ar likumu, tajā skaitā brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, organizēt sapulces, konferences, seminārus, kā arī veikt citu publisko darbību.

2.4. Biedrība veic saimniecisko darbību saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.

2.5. Augstākminēto mērķu īstenošanā Biedrība:
2.5.1.sadarbojas un veido sabiedriskās attiecības ar citām nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm, valsts un pašvaldību dienestiem un institūcijām;
2.5.2.izstrādā darbības un atbalsta programmas, kā arī priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām;
2.5.3.piesaista papildus finansējumu no fondiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām personām;
2.5.4.iesaista masu informācijas līdzekļus Biedrības mērķu paušanai, popularizēšanai un sasniegšanai;
2.5.5.veic jebkādas citas darbības, kuras nav pretrunā ar likumu un šajos statūtos noteikto.   


3.Biedrības biedru iestāšanās un izstāšanās, Biedru reģistrs.
3.1. Pieteikumu par iestāšanos Biedrībā var iesniegt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā, un apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos biedra pienākumus.

3.2. Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Vecbiedru sapulcei rakstisks pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu, kā arī kritērijus, pēc kuriem tiek lemts par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā, nosaka Biedrības Vecbiedru sapulce.

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Vecbiedru sapulce. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso visi Vecbiedri. Vecbiedru sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Ja nepieciešams, uz Vecbiedru sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Vecbiedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Vecbiedru sapulcei lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Vecbiedru sapulcei savs lēmums nav jāmotivē.

3.4. Vecbiedru sapulces noraidoša lēmuma gadījumā pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem, ja vien Vecbiedru sapulce nav noteikusi īsāku termiņu.

3.5. Lai iestātos Biedrībā, ir jānomaksā uzņemšanas maksa, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Vecbiedru sapulce.

3.6. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

3.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Vecbiedru sapulces lēmumu, ja:
3.7.1.biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc noteiktā termiņa beigām nav nomaksājis biedra naudu;
3.7.2.biedrs nepilda Biedru sapulces, Vecbiedru sapulces un/vai Valdes lēmumus;
3.7.3.biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
3.7.4.biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Vecbiedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Vecbiedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedrs ir izslēgts, ja par to nobalso visi sapulcē klātesošie vecbiedri. Vecbiedru sapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.9. Ja iemesli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt Vecbiedru sapulci no jauna uzņemt viņu par Biedrības biedru, iesniedzot Vecbiedru sapulcei rakstveida iesniegumu. Lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšana notiek šo Statūtu 3.3. un 3.4.punktā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par biedra atkārtotu uzņemšanu pieņemšanas gadījumā uzņemšanas maksa nav jāmaksā.

3.10. Valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) un biedra uzņemšanas Biedrībā datumu, kā arī izdara attiecīgo atzīmi pie biedriem, kuriem ir Vecbiedra statuss.


4.Biedru tiesības un pienākumi.
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē šajos statūtos noteikto Biedru sapulces pilnvaru ietvaros;
4.1.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību;
4.1.3.piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
4.1.4.pamatojoties uz Valdes lēmumu, izmantot Biedrības atbalstu pārstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās;
4.1.5.iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu un saņemt uz iesniegto jautājumu atbildi pēc būtības.

4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
4.2.1.ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces, Vecbiedru sapulces un Valdes lēmumus;
4.2.2.regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
4.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu;
4.2.4.augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai;
4.2.5.neizpaust informāciju, kas viņam tapusi zināma kā Biedrības biedram un ir konfidenciāla;
4.2.6.izpildīt biedra saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību Biedrības darbībā, un kas noteiktas ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu.

4.3. Biedrības biedriem ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu var tikt noteiktas arī citas saistības. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.


5.Biedru nauda.
5.1. Biedrības biedri maksā ikmēneša biedra naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru iemaksu apmēru”, kuru apstiprina Vecbiedru sapulce.


6. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības ir organizatoriski patstāvīgas, tomēr savā darbībā tās ir pakļautas Valdei. Struktūrvienība darbojas pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina Valde.


7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedrības sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama Valdei pirms Biedru sapulces.

7.2. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

7.3. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, pēc vecbiedra iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katram biedram ir viena balss.

7.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri, no kuriem vismaz viens ir vecbiedrs.

7.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.8. Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga:
7.8.1.izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
7.8.2.apstiprināt Valdes sagatavoto Biedrības gada pārskatu;
7.8.3.lemt par Valdes sastādīto Biedrības budžetu un gada darba plānu;
7.8.4.ievēlēt un atsaukt Revidentu;
7.8.5.lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
7.8.6.izlemt citus jautājumus, kas pēc Vecbiedru sapulces ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai Biedru sapulcē.

7.9. Biedru sapulcei ir tiesības ar savu lēmumu nodot kādu vai visus no Biedru sapulces kompetencē esošajiem jautājumiem no biedru kopskaita ievēlētai Pārstāvju sapulcei. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka Biedru sapulce. Tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās ir visiem Biedrības biedriem.

7.10. Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs (Prezidents). Biedru sapulce var ievēlēt citu sapulces vadītāju. Biedru sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

8. Biedrības Valde.
8.1. Biedrību vada un pārstāv Valde, kura sastāv no 1 (viena) Valdes priekšsēdētāja (Prezidenta) un 7 (septiņiem) Valdes locekļiem. Valdes pilnvaru termiņš ir 2 (divi) gadi. Biedrību pārstāv kopā jebkuri 2 (divi) valdes locekļi, kā arī Valdes priekšsēdētājs (Prezidents) ar jebkuru Valdes locekli.
8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, par kuriem nelemj Biedru sapulce un Vecbiedru sapulce.

8.3. Biedrības Valde:
8.3.1.nodrošina Biedru sapulces un Vecbiedru sapulces lēmumu izpildi;
8.3.2.pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;
8.3.3.rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši Valdes, Vecbiedru sapulces un Biedru sapulces lēmumiem;
8.3.4.apstiprina nolikumus, kas regulē Biedrības un tās struktūrvienību darbību;
8.3.5.dibina un izbeidz darba tiesiskās attiecībās ar Biedrības darbiniekiem, nosakot to pilnvaras, tiesības un pienākumus, kā arī atlīdzību Biedrības budžeta ietvaros;
8.3.6.lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu, komercsabiedrību dibināšanu, akciju vai kapitāla daļu iegādi tajās;
8.3.6.lemj par Biedrības darījumu noslēgšanu;
8.3.7.izskata jautājumus par Biedrības darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
8.3.8.izstrādā Biedrības darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai Biedru sapulcē.

8.4.Valdes priekšsēdētājs (Prezidents) vada un nodrošina Valdes darbību.

8.5. Viena un tā pati persona nevar atkārtoti ieņemt Valdes priekšsēdētāja (Prezidenta) amatu.

8.6. Valdes locekļi saņem atlīdzību par Valdes locekļu pienākumu pildīšanu, ja par to nolemts Vecbiedru sapulcē, kura arī nosaka atlīdzības apmēru.

8.7. Valdes locekļi un Valdes priekšsēdētājs (Prezidents) var jebkurā laikā iesniegt Vecbiedru sapulcei paziņojumu par amata atstāšanu.

8.8. Vecbiedru sapulce var brīvi atsaukt Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju (Prezidentu) no amata.


9. Biedrības vecbiedri un Vecbiedru sapulce.
9.1. Biedrības Vecbiedru sapulce sastāv no visiem Biedrības biedriem, kuriem Biedrībā ir vecbiedra statuss.

9.2. Vecbiedri ir:
9.2.1.Biedrības biedri, kuri ir Biedrības dibinātāji, kuriem vecbiedra statuss tiek piešķirts ar Biedrības ierakstīšanas brīdi Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
9.2.2.Biedrības biedri, kuriem vecbiedru statusu piešķir Vecbiedru sapulce.

9.3.Vecbiedriem ir visas šajos statūtos noteiktās vecbiedru tiesības un biedru tiesības.

9.4.Vecbiedru sapulcei ir tiesības piešķirt Vecbiedra statusu jebkuram biedram, par to lemjot Vecbiedru sapulcē.

9.5. Vecbiedru sapulce var tikt sasaukta jebkurā brīdī, ja to pieprasa vismaz 2 vecbiedri. Vecbiedru sapulce sasaucama nosūtot rakstisku paziņojumu par Vecbiedru sapulces norises laiku un vietu visiem vecbiedriem. Paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā 10 dienas pirms sapulces norises laika.

9.6.Vecbiedru sapulce uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās vismaz puse no vecbiedriem. Vecbiedru sapulcēs pieņemtie lēmumi ir spēkā, ja par tiem nobalsojusi vairāk kā puse no klātesošajiem vecbiedriem. Lēmumi tiek pieņemti par tiem balsojot ar „Par” vai „Pret”.

9.7.Vecbiedru sapulces vada no vecbiedru vidus izvēlēts sapulces vadītājs. Vecbiedru sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi sapulcē esošie vecbiedri.

9.8.Vecbiedru sapulcē var piedalīties vecbiedru pilnvarotās personas uz rakstiski izsniegtas pilnvaras pamata. Tas jānorāda protokolā un pilnvara pievienojama protokolam.

9.10.Biedrības biedru reģistrā izdarāma attiecīga atzīme pie visiem tiem biedriem, kuriem ir vecbiedra statuss.

9.11.Vecbiedra statusu var zaudēt tikai izstājoties no Biedrības.

9.12.Vecbiedru sapulcei ir šādas tiesības:
9.12.1.pieņemt lēmumu par personas uzņemšanu vai neuzņemšanu Biedrībā;
9.12.2.noteikt pieteikuma par iestāšanos formu, tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un kritērijus, pēc kuriem tiek lemts par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā;
9.12.3.pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības;
9.12.4.iecelt un atcelt Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju (Prezidentu);
9.12.5.noteikt uzņemšanas maksas un biedru naudas apmērus un samaksas kārtību;
9.12.6.apstiprināt Biedrības budžetu;
9.12.7.noteikt Valdes locekļu atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;
9.12.8.pieņemt jebkurus citus lēmumus, kuri nav pretrunā ar likumu un šajos statūtos noteikto.


10. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

10.3. Revidents:
10.3.1.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3.izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


11. Biedrības finansu līdzekļi un to izlietošanas kārtība.
11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1.uzņemšanas maksa, dalības maksas, mērķiemaksas un ziedojumi;
11.1.2.naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai skaitā aizņēmumu veidā, kas saņemtas no citām fiziskām vai juridiskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;
11.1.3.citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti, pamatojoties uz Valdes lēmumu, statūtos vai Biedru sapulcē pieņemtās programmas mērķu izpildei, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.


12. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija.
12.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.

12.2. Ja Biedru sapulcē tiek pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, tad Vecbiedru sapulce ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību un ievēl likvidatoru vai likvidācijas komisiju, kura darbojas saskaņā ar šo Vecbiedru sapulces lēmumu.

12.3. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības pēdējā Biedru sapulce, ievērojot “Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktos ierobežojumus.

 
 
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:
 
SIA „TENAX”,
reģ.Nr.45103000023,
vārdā uz statūtu un pilnvaras pamata
tās valdes loceklis                                 ___________________ Marats Ņeverovskis
                                                                      
SIA „SAKRET”,
reģ.Nr.40003622109,
vārdā uz pilnvaras pamata
tās pilnvarotā persona                           ___________________ Juris Grīnvalds
                                                                      
SIA „KNAUF”,
reģ.Nr.40003219730,
vārdā uz statūtu un pilnvaras pamata
tās valdes priekšsēdētājs                       ___________________ Jānis Kraulis
                                                                      
SIA „AEROC”,
reģ.Nr.40003595493,
vārdā uz statūtu pamata
tās valdes priekšsēdētājs                       ___________________ Māris Cimmermanis
                                                                      
SIA „CEMEX”,
reģ.Nr.40003386821,
vārdā uz pilnvaras pamata
tās pilnvarotā persona                           ___________________ Māris Gruzniņš
                                                                      
 
A/S „Liepājas Metalurgs”,
reģ.Nr.40003014197,
vārdā uz statūtu pamata
tās valdes loceklis                                 ___________________ Iļja Segals
                                                             
 
A/S „Valmieras stikla šķiedra”,
reģ.Nr. 40003031676,
vārdā uz statūtu un pilnvaras pamata
tās valdes priekšsēdētājs                       ___________________ Andris Oskars Brutāns
 
 
                  A/S „Latvijas finieris”
 
 
reģ.Nr.40003094173
vārdā uz statūtu un pilnvaras pamata
tās valdes priekšsēdētājs                      ___________________Uldis Biķis

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Kristīne
Krista
Kristiāna
Kristiāns